Prkthime2 interpretatim2 EventsSq2

Shërbimet e konsulencës

CSC ofron shërbime këshilluese me cilësi të lartë dhe ekspertizë në fushat e mëposhtme:

 • Qeverisja dhe Ndërtimi Institucional
 • Menaxhimi i Financave Publike
 • Edukimi, Politika Sociale dhe Zhvillimi i Burimeve Njerëzore
 • Infrastrukturë
 • Rritja e ndërgjegjësimit dhe dukshmëria

Nëpërmjet punonjësve tanë profesionalë dhe me përvojë dhe rrjetit të mirë të partnerëve dhe bashkëpunëtorëve në mjedisin lokal, rajonal dhe ndërkombëtar, CSC ofron njohuri specifike të synuara, ekspertizë teknike dhe administrative dhe shërbime të menaxhimit të projektit.

Projektet e FWC

 • Ofrimi i shërbimeve të konsulencës dhe ekspertizës për të gjitha lotet e FWC-së për EC COM dhe EC BENEF si nënkontraktor dhe shoqëri partnere.
 • Mobilizimi i ekspertëve të njohur dhe me eksperiencë për detyra në mbarë botën dhe në një njoftim shumë të shkurtër
 • Përvoja me gjëra të brendshme që mbështesin të gjithë procesin, nga identifikimi i ekspertizës së duhur tek ofrimi i shërbimeve me cilësinë më të lartë, duke përfshirë të gjitha mbështjetjen, sigurimin e cilësisë, prokurimin / tenderimin dhe monitorimin e progresit dhe zbatimin e projekteve të FWC.

Projektet e Shërbimit TA

 • Ofrimi i shërbimeve këshilluese dhe ekspertize për BE-në, Bankën Botërore dhe projekte të tjera të financuara nga donatorët
 • Vlerësim i parametrave tekniko-financiare, zhvillimi i biznesit, analiza e prokurimit dhe përgatitja e tenderit
 • Mobilizimi i ekspertëve afatgjatë dhe afatshkurtër
 • Kontrollin e cilësisë dhe mbështetjen
 • Menaxhimi financiar, monitorimi dhe zbatimi
 • Menaxhimi i shpenzimeve të rastit / rimbursueshme
+