Prkthime2 interpretatim2 EventsSq2

Lokalizimi shpesh përcaktohet si akti teknik i adaptimit të një pjese të programit ose një produkti tjetër për nevojat e një gjuhe ose kulture specifike.

Kjo bëhet kryesisht nëpërmjet përkthimit, por gjithashtu përfshin përshtatjen e komponentëve shtesë që mund të jenë të nevojshëm në disa kultura dhe disa mjedise te mjeteve programuese.
Adaptimi kulturor i programit në tregun e synuar dhe konvertimi i artikujve specifikë kulturorë janë të nevojshëm për një proces të plotë lokalizimi. Kjo përfshin konvertimin e artikujve të tillë si datat, adresat, numrat e telefonit, monedhat dhe emrat e personave të kontaktit

+