Prkthime2 interpretatim2 EventsSq2

Procesi i përkthimit mbulon hapat e mëposhtëm:

  • Menaxhimi i dokumenteve (caktimi i një menaxheri të projektit për të monitoruar të gjithë procesin);
  • Sigurimi i ruajtjes dhe shpërndarjes elektronike të të gjitha dokumenteve;
  • Pritjen dhe dorëzimin e të gjitha dosjeve sipas kërkesave të formatimit;
  • Zbatimi i mjeteve CAT për të siguruar qëndrueshmëri (përkthimi me ndihmën e kompjuterit është një formë përkthimi ku një përkthyes përkthen tekste duke përdorur programe kompjuterike të projektuara për të mbështetur dhe lehtësuar procesin e përkthimit.
  • Korrigjim dhe redaktim
  • Kontrollin e cilësisë nga një ekspert në terren
  • Zhvillimi i fjalorit specific sipas fushave
  • Zhvillimi i regjistrit të përkthimit (Fjalorthët dhe kujtimet mundësojnë qëndrueshmerinë në terminologji).
+