Referencat

CSC është ofrues krenar i shërbimit për delegacionin e BE, Këshillin e Europës, IOM, Bankën Botërore, UN, OECD, PricewaterhouseCoopers,, EC, EC/EUD, CEPOL, WFD, CEFTA, ETF, EASO, EU-LISA, ECDC, Ministritë, Ambasadat, OJQ dhe shumë të tjera.

Do të donim që të dëgjojmë nga ju!

Nëse ju nevojitet ndonjë informatë shtesë apo keni kërkesë për shërbime, mos hezitoni që të na kontaktoni.